قوانین ۱۵ دقیقه‌ای

خانه / اخبار / قوانین ۱۵ دقیقه‌ای
قوانین ۱۵ دقیقه‌ای

قوانین ۱۵ دقیقه‌ای

- اگر روزی ۱۵ دقیقه را صرف خودسازی کنید، در پایان یک سال، تغییر ایجاد شده در خویش را به خوبی احساس خواهید کرد.

- اگر روزی ۱۵ دقیقه از کارهای بی اهمیت خویش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیب تان خواهد شد.

- اگر روزی ۱۵ دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید، از هفته ای یک بار کلاس زبان رفتن بهتر است.

- اگر روزی ۱۵ دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید، از هفته ای چند بار باشگاه ورزشی رفتن، نتیجه‌ی بهتری خواهید گرفت.

- اگر روزی ۱۵ دقیقه مطالعه و سلول های خاکستری خویش را درگیر کنید، به پیشرفت های عظیم یادگیری دست خواهید یافت.

 زیبایی روش یا قانون ۱۵ دقیقه در این است که آنقدر کوتاهست که هیچ وقت به بهانه‌ی این که وقت ندارید آن را به تاخیر نمی‌اندازید.