ایمنی غذا

خانه / اخبار / ایمنی غذا
ایمنی غذا

ایمنی غذا

. میوه و سبزی هایی که به صورت خام مصرف می شوند باید مطابق با دستور العمل های وزارت بهداشت به دقت شسته و ضدعفونی گردند - 

.مواد غذایی سبزی و میوه پس از تهیه بلافاصله شسته و ضدعفونی شده و در یخچال نگهداری شوند -

درصورت تهیه لقمه سالم درمحل، نان به طور روزانه تهیه شود وکپک زده وبیات نباشد. توصیه میشود از نان های سفید کمتر استفاده شود وبه جای آن از انواع نانهای سبوس دار وغنی شده  -

.استفاده گردد

.غذاهای خام وپخته را باید دریخچال جدا از هم نگهداری کرد وبا هم مخلوط ننمود -

ترجیحا به جای سرخ کردن از روشهای سالم تر مثل آب پز، تنوری، بخار پز و کبابی در تهیه غذا استفاده شود و در صورت تمایل به سرخ کردن، فقط از روغن مایع مخصوص سرخ کردنی  -

.استفاده گردد

.در تهیه غذا ازنمک یددار تصفیه شده که دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت می باشد وبه مقدار کم استفاده شود -